Regulamin Sklepu - Samurai Shot
Energia z herbaty!

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego
www.samurai-shot.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.samurai-shot.pl .

Sprzedającym jest SAMURAI SHOT POLSKA Tomasz Łużak z siedzibą w Warszawie 01-163, ul. Ostroroga 29/85, NIP 8321926449, REGON 388476495.

§1 Definicje
 1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny pod adresem www.samurai-shot.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny pod adresem www.samurai-shot.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego: Konsument lub Przedsiębiorca
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta (Konto) – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk zakupowy (Koszyk) – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na witrynie internetowej Sklepu w celu poinformowania Klientów o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, stanowiący załącznik Regulaminu.
 8. Produkt – rzecz ruchoma, będąca w ofercie Sklepu, której dotyczy Umowa.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.samurai-shot.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 12. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
§2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.samurai-shot.pl
 2. Regulamin obowiązuje dla wszystkich Zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej naturalne, bezalkoholowe napoje energetyczne na bazie herbaty produkowane przez Samurai Shot s.r.o. Produkty te są w formie gotowych wyrobów.
 4. Sprzedawca jest oficjalnym dystrybutorem produktów Samurai Shot s.r.o. w Polsce.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się za stronach Sklepu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 9. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo bez rejestracji (bez zakładania Konta) – poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
§3 Kontakt ze Sklepem
 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą:
 • poczty elektronicznej: info@samurai-shot.pl;
 • telefonicznie pod numerem 727 790 795;
 • listownie na adres SAMURAI SHOT POLSKA Tomasz Łużak, ul. Ostroroga 29/85 01-163 Warszawa.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00.
§4 Wymagania techniczne
 1. Aby móc złożyć Zamówienie poprzez Sklep, Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
 • posiadać komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 • posiadać konto poczty elektronicznej;
 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
§5 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Dla ułatwienia procesu zakupowego Klient może zarejestrować się w Sklepie zakładając w nim Konto.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym www.samurai-shot.pl należy wypełnić Formularz Rejestracji, podając wskazane w nim dane (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz definiując hasło dostępu, a także zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę Konta w Sklepie internetowym.
 3. Rejestracja w Sklepie internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są bezpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracji.
 5. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail, a hasło to ciąg znaków ustalony przez Klienta w Formularzu Rejestracji. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto. W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu internetowego odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do Konta na stronie internetowej Sklepu.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
§6 Zasady składania Zamówienia
 1. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.samurai-shot.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 5. Prezentacja Produktów w Sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie dla Klientów, którzy założyli w Sklepie Konto); logowanie do Konta możliwe jest również po dodaniu Produktów do Koszyka.
 • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka”. Koszyk zakupowy i inne wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem Zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania Zamówienia.
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia, wybrać sposób dostawy, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia dla zalogowanych Klientów, dane w Formularzu Zamówienia podstawią się automatycznie.
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jedną z dostępnych metod płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

7. Kliknięcie na przycisk potwierdzający i finalizujący Zamówienie, tożsame jest z zawarciem Umowy               Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8. Po złożeniu skutecznego Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu wiadomość e-mail z                                 potwierdzeniem Zamówienia i zawarcia Umowy, a Sprzedawca rozpoczyna jego realizację.

9. Złożenie Zamówienia w imieniu Przedsiębiorcy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż                osoba składająca Zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego            złożono Zamówienie. Złożenie Zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie                      odpowiedzialnością osoby składającej Zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

§7 Realizacja Zamówień
 1. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych Zamówień dokonywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane przez Klienta dane teleadresowe nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych Produktów do miejsca przeznaczenia.
 6. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich i pocztowych.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na koncie bankowym Sklepu. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą czas ten liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Koszt dostawy Produktów podany jest w momencie składania Zamówienia na Stronie internetowej Sklepu, a także w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 9. Dla Zamówień hurtowych koszty przesyłki ustalane są każdorazowo z Klientem.
 10. Sklep nie bierze odpowiedzialności za nieodebranie zamówionych Produktów w wyznaczonych przez dostawców usług kurierskich  i pocztowych terminach. Wszelkie dodatkowe koszty związane z przedłużeniem pierwotnego terminu odbioru zamówionego Produktu pokrywa Klient.
 11. Sklep nie udostępnia możliwości osobistego odbioru zamówionych Produktów w swojej siedzibie.
 12. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy znajdują się za Stronie internetowej Sklepu.
§8 Płatności
 1. Płatność za Zamówienie może być dokonana w wybrany przez Klienta sposób spośród form płatności udostępnionych przez Sklep:
 • tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu o nr 55 1140 2004 0000 3002 8106 9095 (mBank) – przedpłata;
 • przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK dostępnej na stronie Sklepu za pośrednictwem firmy mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa – operatora bramki płatności elektronicznych paynow;
 • korzystając z szybkich przelewów internetowych dostępny na stronie Sklepu za pośrednictwem firmy mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa – operatora bramki płatności elektronicznych paynow;
 • gotówką osobie dostarczającej przesyłkę z zamówionymi Produktami przy ich odbiorze (za pobraniem);
 • za pomocą karty płatniczej Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. Pobranie płatności nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na wybrane Produkty i uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.
 1. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku opłacenia zamówienia w tym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sklep dokonuje zwrotu:
 • na rachunek bankowy – w razie opłacenia Zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Sprzedawcy numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
 • w formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której Zamówienie zostało opłacone – jeżeli Zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
 • przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli Zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Sprzedawcy numeru rachunku bankowego, na który zwrot środków ma zostać dokonany;
 • w formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji.
 1. Z tytułu zakupu Produktu zostanie Klientowi wystawiona i przesłana faktura VAT. Faktura zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna i wysłana w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania Zamówienia lub udostępniona w postaci linku, który Klient otrzyma w osobnej wiadomości e-mail. Faktury korygujące będą wystawiane i wysyłane w analogiczny sposób.
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
§9 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie może być złożone pisemnie lub mailowo, odpowiednio na adres siedziby lub adres e-mail: zwroty@samurai-shot.pl .
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres siedziby Sklepu – SAMURAI SHOT POLSKA Tomasz Łużak, ul. Ostroroga 29/85, 01-163 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem – FORMULARZ ZWROTU. Koszt zwrotu Produktu pokrywa Konsument.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówione Produkty w sposób określony w §8 ust. 4.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu Klientowi.
§10 Procedura reklamacji
 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Podstawą dokonania reklamacji Produktu jest zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności Produktu z Umową w terminie do 3 dni od momentu otwarcia opakowania Produktu.
 3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Sklepu – SAMURAI SHOT POLSKA Tomasz Łużak, ul. Ostroroga 29/85 01-163 Warszawa, bądź poprzez e-mail: reklamacje@samurai-shot.pl
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
 5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W zależności od sposobu złożenia reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Klienta i jego żądanie.
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z Umowy Sprzedaży;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
 • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§12 Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji Umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane Zamówienia i Umowy.
 2. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient może zaakceptować lub nie akceptować jego postanowień po zmianach. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanych warunków Regulaminu, dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym przy użyciu posiadanego Konta nie będzie dłużej możliwe.
 5. Klientowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
§13 Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy zawartej między Sklepem a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.09.2022 r

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

FORMULARZ ZWROTU