Polityka zwrotów - Samurai Shot
Energia z herbaty!

Zwroty

Zwroty

‍1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Oświadczenie może być złożone pisemnie lub mailowo, odpowiednio na adres siedziby Sklepu lub adres e-mail: na piśmie na adres Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres: zwroty@samurai-shot.pl w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia Produktu.

2.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.       Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres firmy: SamuraiShot Polska Tomasz Łużak, ul. Ostroroga 29/85, 01-163 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem – FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU. Koszt zwrotu Produktu pokrywa Konsument.

4.       W terminie 14 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówione Produkty.

5.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom.

7.       Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.